Polityka prywatności danych osobowych 

§1 

Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem pod adresem www.recyklingmysli.pl oraz w związku ze świadczeniem usług jest Recykling Myśli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001028561, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5252949976

2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.recyklingmysli.pl/polityka-cookies

3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, Pacjentów korzystających z usług oraz Obserwatorów na Fanpage’u – Facebook „@RecyklingMysli”, a także danych gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie).

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.recyklingmysli.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zapisać na newsletter, umówić na wizytę lub konsultację online, etc.

2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, jest Recykling Myśli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001028561, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5252949976

3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zapisać na newsletter, umówić na wizytę lub konsultację online, a także Pacjenci oraz osoby kontaktujące się poprzez wiadomości wysyłane na Fanpage’u – Facebook „@RecyklingMysli”,

4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 

Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. rezerwacji terminu wizyty, umówienia konsultacji, zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, czat Facebooka lub danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

c) prowadzenia psychoterapii Pacjenta, w tym przetwarzania danych wrażliwych dotyczących w szczególności stanu zdrowia na podstawie jego zgody – na podstawie 9 ust. 2 lit. a) RODO,

d) udokumentowania wykonania usług, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

e) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,

f) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,

g) wysłania informacji handlowych i marketingowych przez administratora danych (newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,

h) prowadzenia rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), jak i na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

i) zapewnienia bezpieczeństwa obszaru przetwarzania, w tym osób i mienia, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby fizycznej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest bezpieczeństwo osób i mienia, a także dochodzenie roszczeń.

2. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów oraz usług, prowadzenia dokumentacji Pacjenta, udziału w rekrutacji oraz w celu wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane.

4. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Pacjenta. Zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia w związku z prowadzoną psychoterapią może zostać w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

5. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy, prowadzenie psychoterapii, wystawienia rachunku lub faktury lub podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:

j) w celu prowadzenia dokumentacji i psychoterapii Pacjenta – przez czas trwania terapii oraz po jej zakończeniu lub do czasu odwołania zgody przez Pacjenta – o ile przepis ustawy szczególnej nie stanowi inaczej. Wyjątkiem może być konieczność przetwarzania danych zwykłych związanych z wystawionymi dokumentami księgowymi lub dochodzeniem roszczeń, o czym mowa poniżej,

k) w celu wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

l) w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

m) w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o wolnych terminach, etc.) – dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania,

n) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu wysyłki newslettera,

o) przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, tj. nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia nadesłania aplikacji przez potencjalnego kandydata na cele rekrutacji obecnych, a także 12 miesięcy na cele rekrutacji przyszłych, jeśli kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych na cele rekrutacji przyszłych,

p) nagrania na cele bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze przetwarzania – do 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu przed organami ścigania. Wówczas okres przetwarzania może ulec wydłużeniu na cele prowadzonych postępowań.

q) w przypadku przetwarzania danych na inne cele, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, o czym osoba, które dane dotyczą zostanie poinformowana.

§5

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa lub za jego zgodą. 

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych lub dostawy oprogramowania, z którego administrator danych korzysta przy przetwarzania danych, w tym w celu:

a) hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej – hostingodawca, 

b) utrzymania systemów informatycznych, w których są przetwarzane, w tym kalendarza wizyt i systemu do prowadzenia konsultacji online i dokumentacji pacjenta,

c) obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe),

d) prowadzenia konsultacji online przez administratora danych (systemy do prowadzenia wideo konsultacji, etc.),

e) obsługi newslettera (systemy do automatyzacji mailingu).

3. Administrator jest administratorem danych obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u – Facebook „@RecyklingMysli”, podczas kontaktu za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych, zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

4. Dane osobowe Pacjenta mogą być przetwarzane w szczególnych przypadkach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z korzystaniem przez administratora danych z systemów informatycznych do prowadzenia konsultacji online.

5. Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, a dostawcą rozwiązania lub na podstawie akceptacji regulaminu korzystania z danego serwisu przez Użytkownika. Przetwarzanie danych wówczas będzie się odbywać na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, a podstawą przetwarzania będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

§6

Zakres danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:

a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,

c) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, inne dane rozliczeniowe,

d) prowadzenia usług psychologicznych, psychoterapii: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator w usłudze Skype, opcjonalnie numer konta bankowego, z którego dokonano płatności lub inne dane rozliczeniowe, dane dotyczące zdrowia w związku z prowadzoną terapią podane dobrowolnie przez Pacjenta, inne dane udostępnione w trakcie korzystania z usług administratora danych osobowych,

e) prowadzenia rekrutacji: imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie, wykształcenie, etc.

§7

Źródło danych

1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, od jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownikom, w tym Pacjentom przysługuje prawo:

– dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych, 

– do poprawiania danych,

– do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),

– do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących danych wrażliwych (w szczególności stanu zdrowia), które są podane w trakcie i celu prowadzenia terapii. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

– do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

– do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

– do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt na niniejszej stronie internetowej.

§8

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.

 

 

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie