Regulamin

Zanim skorzystasz z usług świadczonych przez Recykling Myśli konieczne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja jego zapisów. Informacje dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, znajdują się w naszej polityce prywatności.

Usługodawca – Recykling Myśli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001028561, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5252949976

Użytkownik – zwany dalej w treści Regulaminu także Klientem, to osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji Wizyty u Specjalisty za pomocą witryny internetowej Usługodawcy tj. https://recyklingmysli.pl lub za pomocą kontaktu telefonicznego z
recepcją Usługodawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin

Specjalista – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (np. psycholog, psychoterapeuta, dietetyk, psychodietetyk), który świadczy Usługi, w imieniu Usługodawcy lub w imieniu podmiotów zewnętrznych lub osoba niebędąca psychologiem, ale posiadająca odpowiednie kwalifikacje do realizacji uług z zakresu pomocy psychologicznej.

Wizyta – usługa polegająca na konsultacji ze Specjalistą. Wizyta może odbyć się w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej (online).

Klient ma prawo do bezpłatnej zmiany terminu lub anulowania Wizyty nie później niż 48 godzin przed zaplanowanym momentem jej rozpoczęcia. Jeżeli odwołanie nastąpi mniej niż 48 godzin przed planowaną Wizytą, wówczas Wizyta podlega pełnej opłacie, a opłata musi zostać uregulowana przed
kolejnym spotkaniem.

Informacja o odwołaniu Wizyt/y musi być przekazana do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@recyklingmysli.pl w godzinach pracy Usługodawcy. Komunikacja ta jest jedynym skutecznym kanałem do przekazywania informacji o odwołaniu Wizyty. Inne formy
powiadomienia, w tym bezpośrednie informowanie Specjalisty, nie są uznawane za formalne odwołanie Wizyty.

Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej Wizyty oraz bezpłatnego anulowania Wizyty, jeżeli do jej rozpoczęcia pozostało mniej niż 48 godzin. W przypadku odwołania Wizyty mniej niż 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia spotkania, Klient ponosi pełny koszt za Wizytę i nie przysługuje mu zwrot środków.

W przypadku nie wzięcia udziału w umówionej Wizycie lub odwołania jej niezgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie, kwota wpłacona za Wizytę przepada jako zryczałtowana rekompensata za planowaną Wizytę na rzecz Specjalisty i Usługodawcy.

Zwrot płatności za Wizytę odwołaną zgodnie z niniejszym Regulaminem, następuje w ciągu 7 dni od daty odwołania, na numer konta bankowego, z którego została dokonana opłata lub na inny numer konta zgodnie z dyspozycją Klienta.

W przypadku, gdy Wizyta zostanie odwołana przez Specjalistę lub Wizyta nie odbędzie się z winy Specjalisty lub Usługodawcy, a jednocześnie nie uzgodnimy z Tobą (Klientem) inaczej, otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty za Wizytę na rachunek bankowy, z którego opłacono Wizytę.

W przypadku dokonywania rezerwacji/zakupu Wizyty telefonicznie lub przez witrynę internetową Usługodawcy, Usługodawca przesyła na wskazany przez Klienta w trakcie zakupu adres e-mail lub numer telefonu link do dokonania płatności za zakupioną/zarezerwowaną Wizytę. Płatność dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem serwisu płatności
a) Blue Media S.A. z siedzibą w
Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561
b) PayPro SA (PayPro) –  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887

c) lub – w razie braku możliwości płatności za pośrednictwem serwisu płatności Blue Media np. z powodu awarii – za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy tj. 23 1090 1694 0000 0001 5385 4746 w terminie wskazanym przez Usługodawcę. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Wizyta może zostać anulowana przez
Usługodawcę.

Aby zapewnić należyte świadczenie usług, w tym utrzymanie kontaktu z Klientem, Usługodawca może wysyłać na adres e-mail i/lub numer telefonu podany przez Klienta wiadomości np. dotyczące rezerwacji Wizyty, przypomnienie o Wizycie, a także inne wiadomości np. linki umożliwiające odbycie Wizyty ze Specjalistą.

Umawiając Wizytę, która będzie realizowana w formie zdalnej Klient oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe,
które umożliwia mu skorzystanie z usługi.

Postępowanie reklamacyjne

W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie świadczenia Usługi, Usługobiorca lub Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres kontakt@recyklingmysli.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za problemy techniczne spowodowane brakiem odpowiedniej przepustowości łącza Internet bądź problemami technicznymi narzędzia (oprogramowania) służącego do porozumiewania się na odległość. W razie wystąpienia problemów z takim narzędziem (oprogramowaniem) Usługodawca w razie możliwości zaproponuje alternatywne rozwiązanie umożliwiające odbycie Wizyty online.

Klient ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej wykonania Usług.

Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość na adres: kontakt@recyklingmysli.pl

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres email Usługodawcy lub Klienta, wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Usługodawca lub Klient zostaną poproszeni o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji.

Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email podany w trakcie zgłaszania reklamacji, chyba że Usługodawca lub Klient zażądają w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Postanowienia końcowe
1. Data wejścia w życie Regulaminu 01.04.2023 r.
Wszelkie zmiany Regulaminu, o ile nie zastrzeżono odmiennie, stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na witrynie internetowej Usługodawcy tj. https://recyklingmysli.pl.