Regulamin

Świadczenie jak najlepszej jakości usług terapeutycznych i udzielanie profesjonalnego wsparcia z zachowaniem najwyższych standardów etyki zawodu jest dla nas jako ośrodka bardzo ważne. 

Z tego powodu prosimy o przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. 

Obustronne stosowanie się do regulaminu umożliwia współpracę opartą na przewidywalnych i jasnych zasadach, wspiera poczucie
bezpieczeństwa oraz przyczynia się do efektywności terapii.

1. Sesje odbywają się regularnie raz w tygodniu i trwają 50 minut. W uzasadnionych przypadkach częstotliwość lub czas trwania sesji mogą ulec zmianie.

2. Cele terapii są ustalane indywidualnie w procesie konsultacyjnym i mogą ulegać zmianie lub przeformułowaniu w trakcie trwania terapii.

3. Terapeuta zobowiązuje się do:

• wykonywania swojej pracy rzetelnie, z dołożeniem wszelkich starań, aby proces
terapeutyczny przebiegał w sposób efektywny 

• przestrzegania zasad dotyczących etyki pracy terapeuty 

• poddawanie swojej pracy systematycznej superwizji (nadzór superwizora nad pracą
terapeuty celem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa wobec oddziaływań terapeuty
oraz nadzór merytoryczny nad efektywnością terapii) 

• zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii. Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. 

4. Klient zobowiązuje się do:

• przestrzegania terminów wizyt i dbania o obecność i punktualne przybywanie na każdą sesję terapeutyczną. 

• informowania ośrodka psychoterapii Recykling Myśli o nieobecności na sesji 

• dbanie o regularne opłacanie sesji terapeutycznych 

W procesie terapeutycznym istotne jest stworzenie terapeutycznej relacji między Klientem i terapeutą, którą trudno jest zbudować, jeśli spotkania odbywają się nieregularnie. Z tego powodu ważna jest systematyczność spotkań

9. Opłaty:

Sesje terapii podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Opłaty dokonywane są przelewem na numer konta: 74116022020000000507874206 nie później niż 48 godzin przed terminem sesji terapeutycznej.

Sesje terapeutyczne odwołane (wraz z podaniem przyczyny nieobecności) najpóźniej 48 godziny przed ustalonym terminem sesji nie podlegają opłacie, natomiast sesje na których Klient nie był obecny, a które nie zostały wcześniej odwołane lub zostały odwołane w terminie krótszym niż 48 h
przed wizytą podlegają pełnej opłacie. 

10. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i nie ulega zmianie w przypadku spóźnienia się Klienta.

11. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, bezpieczeństwo lub łamie postanowienia kontraktu. 

12. Terapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby udzielić należytej pomocy – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania innego terapeuty lub miejsca, gdzie można uzyskać pomoc.